ALGEMENE VOORWAARDEN


1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Verus, hierna aangeduid als "de Opdrachtnemer".

2. UITVOERING

2.1 De opdracht zal ingevuld worden door dhr. Stefan Troukens, mevr. Karolien Billen en dhr. Jos Billen.

2.2 In functie van het verloop van de opdracht kunnen ook andere medewerkers van Verus worden ingezet ter ondersteuning van de inhoudelijke opdrachten.

2.3 De opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van professionele medewerkers.
Professioneel houdt in dat elke door Verus betrokken medewerker de noodzakelijke professionele ervaring en/of opleiding heeft doorgemaakt voor de invulling van de aan hem toegewezen taken en opdrachten.

3. TARIEVEN EN BETALING

3.1 De tarieven voor de diensten van de Opdrachtnemer worden vermeld in de offerte.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag.

4. ANNULERING EN WIJZIGINGEN

4.1 Bij het vroegtijdig verbreken van de overeenkomst vanwege de opdrachtgever is deze een vergoeding verschuldigd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

4.2 Bij het vroegtijdig verbreken van de overeenkomst vanwege de opdrachtgever of opdrachtnemer dient geen schadevergoeding te worden betaald. We gaan voor een samenwerking op basis van transparantie en vertrouwen. Indien we het gevoel hebben dat de output niet beantwoordt aan de verwachtingen, kunnen beide partijen beslissen de samenwerking te stoppen. We hebben echter de vaste overtuiging dat we een toegevoegde waarde zullen betekenen voor elkaar.

5. MIDDELEN

De opdrachtgever verplicht zich ertoe de werkvoorwaarden in te vullen en de middelen ter beschikking te stellen ten aanzien van de Verus-medewerkers die noodzakelijk zijn om de opgedragen taken op een correcte wijze in te vullen.

6. GEHEIMHOUDING

Zowel tijdens de overeenkomst als na beëindiging ervan, zal de opdrachtnemer zich ervan onthouden aan een concurrent of aan een ander, fysische of rechtspersoon, vertrouwelijke informatie, fabricage en zakelijke geheimen van de opdrachtgever bekend te maken en elke andere daad van oneerlijke concurrentie te  verrichten of eraan mee te werken.
In deze overeenkomst betekent ‘vertrouwelijke informatie’ alle informatie : elke formule, model, toestel, plan, procédé of opsporing van informatie.
De documenten, die aan de opdrachtnemer worden overgemaakt, blijven eigendom van de opdrachtgever, hij zal op elk ogenblik de teruggave ervan kunnen eisen en ten laatste op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtnemers zijn slechts aansprakelijk tegenover de opdrachtgever voor te verifiëren schade, voor zover deze gedekt is door de polis burgerlijke aansprakelijkheid welke de opdrachtnemer heeft afgesloten. Alle aanspraken van de opdrachtgever, voortvloeiend uit deze overeenkomst, vervallen indien niet binnen 1 jaar na de laatste facturering een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Eventuele conflicten, die niet in den minne kunnen worden geregeld door beide partijen, worden behandeld door de betreffende rechtbanken in Leuven.